Energiforbruk

 

Effektforbruket til gate og vegbelysningen i Norge er via SSB, oppgitt til 466 GWh for året 2018. Dette tilsvarer 0,4 – 0,5 milliard kroner. Om vegbelysningen hadde benyttet smartstyring, kunne deler av denne strømmen vært benyttet til andre formål, for eksempel oppvarmingen boliger. Det totale forbruket på vegbelysning, ville dekket ca. 26 000 eneboliger med et årlig forbruk på ca. 18 000 kWh. Det er rimelig å anta at veibelysningen kan effektiviseres, og at det per i dag brukes mye energi på strekninger med en lav døgntrafikk (ÅDT). Gatebelysning som er aktiv på strekninger med lav eller ingen trafikk, kan oppleves som signal om likegyldige holdninger, til miljø. Et av hovedpunktene blir å se på kombinasjonen av lyskilder og en teknisk god installasjon.

Det er også et mål å sette fokus på andre områder som påvirkes av moderniseringen av vegbelysningen. Store tall og prosenter viser ikke alltid hele bildet, da det er dokumentert at lys kan påvirke mennesker, dyr og miljøet rundt. Det er gjort undersøkelser der effekten av veibelysning stilles i noe dårlig lys, med tanke på kost-nytte. Aktuelle tema som melder seg i en denne sammenhengen er sikkerhet, miljø og brukeropplevelsen (bilister). Utbyggingen av veibelysning og driften av den er en stor kostnad, og bør sees i sammenheng av nytten den gjør. På nettsiden finnes utfyllende informasjon på etablerte lyskilder, ulike styringer, teknologi og en fornuftig implementering av den.

Det er gjennomført et praktisk forsøk ved en lokasjon i Trondheim, tilsvarende Vanvikbakkan, der ulike lyskilder settes inn i en eksisterende installasjon. Det blir i tillegg gjort forsøk med en ny LED-lysarmaturer med innebygd smartstyring. Det ble loggført måleresultater underveis for videre drøfting. Veistrekningen er godt egnet da eksisterende anlegg består av eldre lysarmaturer med høytrykk-natriums pærer, kombinert med lav ÅDT, som i teorien gir gode muligheter for energibesparelser. Samtidig skal sikkerheten ivaretas iht. eventuelle belysningskrav fra Fylket, til denne type vei.

< Veibelysning i Vanvikbakkan

Teststrekning >